Koolitused

Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus korraldab erinevaid tuleohutus-, evakueerimis-, töötervishoiu – ja tööohutusalaseid- ning esmaabi väljaõppe koolitusi nii ettevõtetele kui eraisikutele. Koolitusi viiakse läbi klientide juures kohapeal kui ka meie koolituskeskuses. Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Koolituste kestvus ja ajakava
Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Enamus koolitused toimuvad klientide juures kohal, seetõttu lepitakse koolituse täpne kestvus ja ajakava iga kliendiga eraldi kokku enne koolituse toimumist.

Koolitusele registreerumine ja koolituste tellimine
Ettevõtete/asutuste siseste koolituste korraldamisel tuleb saada võimalikult täpne ülevaade koolituse eesmärgist, soovitud teemadest, sihtgrupist ja võimalikust kestvusest. Koolituskalendris olevatele avalikele koolitustele tuleb registreeruda. Registreeruda saab kodulehe kaudu või e-posti (koolitus@eokk.ee) teel. Peale registreerumist saadetakse kinnitus registreerija e-posti aadressile.

Koolituste tasud ja tasumine
Ettevõtete/asutuste siseste koolituste puhul lepitakse hind kliendiga kokku ja ei ole avalikud kolmandatele osapooltele. Avalike koolituste hinnad on näha koolituskalendris. Tasumine toimub arve alusel ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

Koolituse eesmärk on anda kooli töötajatele  teadmised hädaolukordade lahendamisest ja oskused tegutsemaks erinevates ohuolukordades.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 1. Tegutsemine hädaolukorras vastavalt kooli hädaolukorra lahendamise plaanile– Hädaolukord ja hädaolukorra lahendamise plaan
  – Info liikumise alused
  – Personali tegevus erinevate hädaolukordade (pommiähvardus, pommioht jms) korral
 2. Äkkrünnak– Äkkrünnaku definitsioon
  – Ajalooline taust
  – Ründaja profiil
  – Personali tegevused äkkrünnaku ajal
  – Taastavad tegevused

Koolituse käigus lahendatakse reaalseid kriisisituatsioone ja mängitakse läbi äkkrünnaku korral tegutsemine.

Koolituse kestvus: 3h

Koolitaja:  Mari Kolga, Sotsiaalteaduste bakalaureuse kraad psühholoogias. Valdkonnas töötamise kogemus haridusasutuste tugisüsteemis 8 aastat, hädaolukordade lahendamise plaanide koostamise ja hädaolukordade lahendamise koolituste läbiviimine 3 aastat.

Koolituse maksumus  € 560.- + km

Kalju Õunmann

+372 55 629 633
koolitus@eokk.ee

Tuleohutusalane juhendamine

Tuleohutuse seaduse paragrahv 3 lg2 p1 kohaselt on sätestatud eraldi ettevõtte või asutuse juhi kohustused, mis tähendab, et ettevõtte või asutuse juht on kohustatud korraldama töötajale või teenistujale enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse.

Koolituse eesmärk on anda töötajale piisavad ametiülesannete täitmisega seotud tuleohutuse teadmised. Kuna erine­vatel töökohtadel on vajalikud teadmised väga erinevad, ei ole määratletud ühtset koolituskava, mis tuleks enne tööleasumist või ametikoha vahetust läbida. Koolitust korraldades arvestatakse, et iga töötaja peaks teadma, kuidas käituda tulekahju avastamisel.

Tuleohutusalane juhendamine on objektipõhine ja töötajate ametikohtadele vastav. Koolitaja tutvustab töötajatele tuleohutusnõudeid lähtuvalt nende töö iseloomust ja –kohast, viib töötajatele läbi objektil olevate tuleohutuspaigaldiste kasutamise harjutuse ning teavitab töötajaid objektil olevatest võimalikest tuleohtudest ning tulekahju vältimise meetmetest. Koolitatavatel on võimalus küsida koolitajalt täpsustavaid küsimusi ja selgitusi.

Koolituse sisu: tulekahjust teavitamise kord, esmaste tulekustutusvahendite kasutamine, hoonest evakueerumise võimalused.

Imiteeritud suitsuga evakuatsiooniõppus

Seaduslik alus: Siseministri määrus – Vastu võetud 01.09.2010 nr 43

Tulekahjuõppuse korraldus

Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest, mille käigus tutvustatakse tuleohutusalaseid teemasid ning plaani.

Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

Teoreetilises osas käsitleme järgmisi teemasid:

1. Tuleohutusalane teadlikkus:

 • tulekahju olemus ja selle areng;
 • tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
 • tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
 • tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

2. Evakuatsioon:

 • ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
 • evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;
 • inimeste evakueerimine.

3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine:

 • inimeste päästmine ohustatud alast;
 • inimeste teavitamine tulekahjust;
 • tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;
 • tulekahju teate edastamine häirekeskusesse ja selle sisu;
 • esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted;
 • praktiline kustutusharjutus.

Praktise osa läbiviimisele eelneb legendi koostamine, mis kirjeldab ühte võimalikku tulekahju stsenaariumi.

Tulekahjuõppuse legend ja osalemine

Tulekahjuõppuse läbiviimiseks töötatakse välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine ettevõttes või asutuses.

Tulekahjuõppuse legendi koostamisel määratakse:

 • tulekahju stsenaarium, sealhulgas tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus;
 • millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse;
 • milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest.

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte

Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse:

 • õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;
 • tuvastatud asjaolusid;
 • eesmärkide täitmist;
 • ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.

Kokkuvõttes on fikseeritud tulekahjuõppuse käigus ilmnenud plaani puudused ning meetmed nende likvideerimiseks.

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tehakse pärast selle valmimist ühe kalendrikuu jooksul teatavaks töötajatele. Tulekahjuõppuse kokkuvõttega võimaldatakse tutvuda selles osalenud isikutel.

Koolituse tellimiseks võtke ühendust:

Kalju Õunmann

+372 55 629 633
koolitus@eokk.ee

Imiteeritud suitsuga evakuatsiooniõppus

Seaduslik alus: Siseministri määrus – Vastu võetud 01.09.2010 nr 43

Tulekahjuõppuse korraldus

Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest, mille käigus tutvustatakse tuleohutusalaseid teemasid ning plaani.

Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

Teoreetilises osas käsitleme järgmisi teemasid:

1. Tuleohutusalane teadlikkus:

 • tulekahju olemus ja selle areng;
 • tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
 • tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
 • tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

2. Evakuatsioon:

 • ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
 • evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;
 • inimeste evakueerimine.

3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine:

 • inimeste päästmine ohustatud alast;
 • inimeste teavitamine tulekahjust;
 • tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;
 • tulekahju teate edastamine häirekeskusesse ja selle sisu;
 • esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted;
 • praktiline kustutusharjutus.

Praktise osa läbiviimisele eelneb legendi koostamine, mis kirjeldab ühte võimalikku tulekahju stsenaariumi.

Tulekahjuõppuse legend ja osalemine

Tulekahjuõppuse läbiviimiseks töötatakse välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine ettevõttes või asutuses.

Tulekahjuõppuse legendi koostamisel määratakse:

 • tulekahju stsenaarium, sealhulgas tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus;
 • millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse;
 • milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest.

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte

Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse:

 • õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;
 • tuvastatud asjaolusid;
 • eesmärkide täitmist;
 • ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.

Kokkuvõttes on fikseeritud tulekahjuõppuse käigus ilmnenud plaani puudused ning meetmed nende likvideerimiseks.

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tehakse pärast selle valmimist ühe kalendrikuu jooksul teatavaks töötajatele. Tulekahjuõppuse kokkuvõttega võimaldatakse tutvuda selles osalenud isikutel.

Koolituse tellimiseks võtke ühendust:

Kalju Õunmann

+372 55 629 633
koolitus@eokk.ee

Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

 Õppel käsitletavad teemad:

Teema 1 Tulekahjude tekkepõhjused

-Riskide ja ohtude hindamine
-Tulekahjude ennetamine
-Tagajärgede ennetamine

Teema 2 Tuleohutuse korraldamine

-Vastutuse jagamine
-Seadusandlusest tulenevad kohustused
-Kohustuslik dokumentatsioon

Teema 3 Ehitusliku tuleohutuse tagamine

-Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
– Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
-Põlevmaterjalide ladustamine
-Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine

Teema 4 Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine

-Erinevad paigaldised
-Omaniku/valdaja kohustused
-Hooldaja kohustused

Teema 5 Tuleohutuskoolitused

-Erinevad kohustuslikud koolitused
-Läbiviimise nõuded

Teema 6 Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine

-Reguleerivad õigusaktid
-Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
-Aruande sisu

 Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid.

Alus: vastavalt Tuleohutuse seadusele § 3 p 2.

 

Lisainfo ja tellimine:

Kalju Õunmann

+372 55 629 633
koolitus@eokk.ee

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus.

Tuletööde tegemise koolitus (ka vene keeles)

Sihtgrupp:
Eestis tuletöid tegevad , tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud.

Koolituse sisu:
Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning teadmiste kontrollist (kokku 7h).

1. Tuletöö ja selle ohtlikkus

 • Tuletöö olemus ja liigid.
 • Tuletööga kaasnevad riskid.
 • Tulekahju olemus ja selle levik.
 • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

2. Ohutus tuletöö tegemisel

 • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
 • Nõuded tuletöö tegemiseks.
 • Vajalikud tingimused tuletööks.
 • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
 • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
 • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

3. Tulekahju korral tegutsemine

 • Käitumine tulekahju korral.
 • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
 • Tulekustutusvahendite kasutamine.

4. Praktiline tulekustutuse harjutus

 • Praktilise kustutusharjutuse korraldamine.

 

Koolituse tellimiseks võtke ühendust:

Kalju Õunmann

+372 55 629 633
koolitus@eokk.ee

Põhjamaade tuletööde koolitus (eesti, soome, vene ja inglise keeles)

Tuletöid (töö, mille tegemisel tekib sädemeid, kasutatakse leeki või muud kuumust, mis on tuleohtlik – näiteks keevitamine, Presentation1ketaslõikuri kasutamine) tohib teha isik, kellel on kehtiv tuletöötunnistus (Standard SFS 5900).

Tuletöötunnistuse saamiseks peab isik läbima vastava tuleohutuskoolituse. Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus viib läbi Soome tuleohutuskoolitusi, milles osalenu saab Soome tuletöötunnistuse (nn sinine kaart ehk tulityökortti). Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis).

Koolituse kestus on 1 päev.

Iga osaleja, kes osaleb koolitusel täies mahus ning sooritab selle lõpus edukalt testi (75% õigeid vastuseid), saab personaalse plastikkaardi, mis on kehtiv Põhjamaades: Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. Tuletöötunnistus kehtib 5 aastat. Tuletööde tuleohutuse tunnistuse saamiseks nõutakse koolitusel osalemist täies mahus ning testi läbimist.

Põhjamaade tuletööde koolitust viiakse läbi vastavalt kliendi soovile eesti, inglise või vene keeles.

Koolituse tellimiseks võtke ühendust:

Ahto Luhamäe

+372 52 83 559
ahto@eokk.ee

Soome tööturvalisuse koolitus (roheline kaart)roheline kaart

Koolituse kestus on 1 päev.

Koolituse päevakava:

08:00 Sissejuhatus

15:30-16:00 Teadmiste kontroll

Iga osaleja, kes osaleb koolitusel täies mahus ning sooritab selle lõpus edukalt testi (75% õigeid vastuseid), saab personaalse plastikkaardi, mis on kehtiv Põhjamaades: Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. Tööohutuse tunnistus kehtib 5 aastat. Tööohutuse tunnistuse saamiseks nõutakse koolitusel osalemist täies mahus ning testi läbimist.

Koolitust viiakse läbi vastavalt kliendi soovile eesti, inglise või vene keeles.

Koolituse tellimiseks võtke ühendust:

Ahto Luhamäe

+372 52 83 559
ahto@eokk.ee

 • Töökeskkonna – ja tööohutusalased konsultatsioonid
 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ja dokumenteerimine
 • Töökeskkonna audit
 • Töökeskkonnaspetsialisti teenus (tööohutuse ja töötervishoiu korraldamine organisatsioonis)
 • Töökeskkonna vajaliku dokumentatsiooni koostamine
 • Töökeskkonnaalaste koolituste, seminaride ja meeskonnaürituste läbiviimine ettevõttes
 • Töötajate rahulolu-uuringu läbiviimine

Töökeskkonna – ja tööohutusalaste teenuste sisseostmine on soodne ja mugav viis viia ettevõtte töökeskkond õigusaktidega vastavusse. Uuringud on näidanud, mida suuremat rahulolu pakub töökeskkond töötajatele, seda rohkem panustab töötaja töö tulemustesse.

Võtke meiega ühendust ja leiame koostöös parimad lahendused Teie ettevõtte töökeskkonna kitsaskohtadele.

Lisainfo ja tellimine:

Kalju Õunmann

+372 55 629 633
tooohutus@eokk.ee

Käsitletavad teemad:

 • Hädaolukord (mis see on, kuidas ära tunda, kes lahendavad?);
 • Personali tegevus erinevate hädaolukordade korral (äkkrünnak, pommiähvardus, pommikahtlane ese – kuidas teadlikult lahendada hädaolukordi ning päästa inimelusid ja vara?);
 • Info liikumise alused (Millist infot kellega ja kuidas jagada hädaolukorras? Kuidas ohjata meediat – miks on vaja infot edastada ja kuidas korraldada esmast meediasuhtlust?)
 • Kriisimeeskond (Kes lahendavad hädaolukordi? Kuidas moodustada toimivat kriisimeeskonda? Millised ülesanded on kriisimeeskonnal hädaolukorra lahendamisel?)
 • Taastavad tegevused (Kuidas kriisist välja tulla ja taastada hädaolukorra eelne olukord?)

Koolituse kestvus: 2h

Koolides viiakse õppus läbi vastavuses Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusega (§ 45 „Hädaolukorra lahendamine koolis“)

Kalju Õunmann

+372 55 629 633
koolitus@eokk.ee

Koolitusi ja õppusi pakuvad väga paljud ettevõtted, kuid kas nad kõik on pädevad ka koolitama?

Tuleohutuskoolituste tellimisel soovitame tellijal pöörata tähelepanu koolitust pakkuva ettevõtte tegevusloa olemasolule ning küsida koolitaja nime ja tausta.

Haridus- ja teadusministri (HTM) 30.sept. 2014 käskkirjaga nr 406 on Eesti Ohutus- ja Koolituskeskusele antud tegevusluba ja kiidetud heaks õppekavad järgmiste tuleohutuskoolituste läbiviimiseks;

 • tuletöö tegemise koolitus;
 • tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus;
 • evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Lisainfo ja tellimine:

Kalju Õunmann

+372 55 629 633
koolitus@eokk.ee

Registreeru

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (Tallinn)
5 June 2019
08:30
Mustamäe tee 5, Tallinn
28 / vabad kohad
Lisainformatsioon

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (endine sinise kaardi koolitus)

Tuletöid (töö, mille tegemisel tekib sädemeid, kasutatakse leeki või muud kuumust, mis on tuleohtlik – näiteks keevitamine, lahtine tuli, katuse tuletööd, hüdroisolatsiooni tööd, ketaslõikuri kasutamine) tohib teha isik, kellel on kehtiv tuletöötunnistus (Standard SFS 5900).

Tuletöötunnistuse saamiseks peab isik läbima vastava tuleohutuskoolituse. EOKK viib läbi Soome tuletöökaardi koolitusi, milles osalenu saab Soome tuletöötunnistuse (nn endine sinine kaart ehk tulityökortti). Kõik Põhjamaade tuletööde koolituse läbinud registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus (SPEKis).

Koolitusele registreerumiseks vajuta üleval OSALE nuppu ning vali sobiv kuupäev.

Kohtumiseni koolitusel!

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus (Tallinn)
5. June 2019
Regular (€98.00)
Kohti jäänud: 28
Kogus
Hind
Maksumus
98.00
98.00
Broneerin koolitust ...
Broneering edukalt saadetud!
Täname broneeringu eest. Võtame Teiega peagi ühendust!
Ehitusplatsi Tuleohutuse Eest Vastutava Isiku Koolitus (Tallinn)
30 November 2019
10:00
Tallinn
20 / vabad kohad
Lisainformatsioon

Sihtrühm: ehitusettevõtete juhid, töödejuhatajad, ehitusplatsi koordinaatorid.

 

Eesmärk: Anda ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

 

Koolitusele registreerumiseks vajuta üleval OSALE nuppu ning vali sobiv kuupäev.

Kohtumiseni koolitusel!

Ehitusplatsi Tuleohutuse Eest Vastutava Isiku Koolitus (Tallinn)
30. November 2019
Regular (€96.00)
Kohti jäänud: 20
Kogus
Hind
Maksumus
96.00
96.00
Broneerin koolitust ...
Broneering edukalt saadetud!
Täname broneeringu eest. Võtame Teiega peagi ühendust!
Soome tööohutuskaardi koolitus (Tallinnas)
4 April 2020
10:00
Tallinn, Männiku tee 89
28 / vabad kohad
Lisainformatsioon

Sihtgrupp:  Eestist Soome, mujale Põhjamaadesse ja Euroopa riikidesse tööle siirdujad. 
    
Tööohutuskaart (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti) on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud riiklik meede. 

Koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. 


Koolitusel käsitletavad teemad:

1) Ühine tööpaik: ohutus, tellija/teenuse osutaja tehtav valik, lepingu koostamine, tellija, teenuse osutaja, renditöö, riskianalüüs, töökaitsega seotud vastutused, tööandja vastutus ja kohustused, ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon, töötervishoid.
2) Ühine ohutus: põhimõte null ohutusest, majanduslikud mõjud, riskijuhtimine, koormatustegurid.
3) Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas, tutvustusprogrammi sisu.
4) Turvaline tööpäev: töövahendite ja masinate, seadmete kasutamine, tõstetööd, töötamine objektil, kus on kukkumisoht, töötamine suletud ja kitsas ruumis, kemikaalidest lähtuva ohu arvestamine, muud eritööd, tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas.
5) Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tegutsemine häireolukorras, hädaabikõne, gaasioht.

Iga osaleja, kes osaleb koolitusel täies mahus ning sooritab selle lõpus edukalt testi (75% õigeid vastuseid), saab personaalse plastikkaardi (Työturvallisuuskortti), mis on kehtiv Põhjamaades: Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. 
Tööohutuse tunnistus kehtib 5 aastat. 

Kõik Soome tööohutuskoolituse läbinud registreeritakse Soome Tööohutuskeskuses.

Soome tööohutuskaardi koolitus (Tallinnas)
4. April 2020
Regular (€98.00)
Kohti jäänud: 28
Kogus
Hind
Maksumus
98.00
98.00
Broneerin koolitust ...
Broneering edukalt saadetud!
Täname broneeringu eest. Võtame Teiega peagi ühendust!

 

Tuleohutuse tagamine peab algama juba projekteerimise faasis, mis lõppeb vajalike lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt.