Sissejuhatus

Teine tund
17. Nov 2020
Pulberkustuti
28. Nov 2020
Näita kõiki

Sissejuhatus

Esmased tulekustutusvahendid on tulekustutid, sisevesikud, tulekustutustekid jms vahendid

§ 3.   Tulekustutile esitatavad nõuded

  (1) Tulekustuti peab tagama vähemalt standardiseeriast EVS-EN 3 tuleneva ohutuse taseme.

  (2) Välitingimustes või külmades oludes on tulekustuti sobilik kasutamiseks temperatuuride –30 °C ja +60 °C vahel.

  (3) Tulekustuti osadele, mis on surve all, kohaldatakse «Surveseadme ohutuse seaduses» surveseadmele esitatavaid nõudeid.

  (4) Kui turule lastav või kasutusele võetav tulekustuti ei vasta käesolevas määruses või standardiseerias EVS-EN 3 sätestatud nõuetele, võib sellist tulekustutit turule lasta või kasutusele võtta üksnes «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõikes 8 sätestatud alusel.
[RT I 2010, 61, 444 – jõust. 01.10.2010]

  (5) Tulekustuti pealdis on eesti keeles ning lisaks võib olla mõnes teises üldlevinud võõrkeeles. Tulekustuti pealdis paigutatakse selliselt, et see oleks selgelt loetav ka siis, kui tulekustuti asub kinnituskonksul, klambris või spetsiaalsel alusel.

  (6) Tulekustutil, mille tulekustutusaine juhib elektrivoolu, tehakse pealdise kolmandas jaotises kirje «Ettevaatust! Pingestatud elektrijuhtmete ja -seadmete tulekahjude kustutamiseks mitte kasutada».

  (7) Tulekustuti pealdise kolmas jaotis sisaldab informatsiooni, mis seondub mis tahes kitsendusega või ohtudega selle kasutamisel, eriti ohtudega, mis on seotud toksiliste ainetega ja pingestatud elektriseadmetega. Tulekustutil, mille tulekustutusaine ei juhi elektrivoolu, tehakse pealdise kolmandas jaotises kirje «Võib kasutada kuni 1000 V pingega elektrijuhtmete ja -seadmete tulekahjude kustutamiseks».

§ 4.   Tulekustuti nõuetele vastavuse tõendamine

  Tulekustuti nõuetele vastavust tõendab tootja, tootja volitatud esindaja või isik, kes laseb tulekustuti turule. Nõuetele vastavuse tõendamisel lähtutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest.

3. peatükkTULEKUSTUTI VALIK NING PAIGUTUS OBJEKTIL

§ 5.   Tulekustuti vajadus ja valik

  (1) Tulekustuti valikul arvestatakse objekti pindala ja kasutusotstarvet, keskkonna tingimusi ning objektil olevate põlevainete ja tulekustutusaine sobivust.

  (2) Tulekustutid liigitatakse tulekahjuklassidesse kustutatava põlevaine järgi järgmiselt:
  1) A-klass – tahkete ja põlemisel hõõguvate ainete kustutamiseks;
  2) B-klass – põlevvedelike ja põlemisel sulavate ainete kustutamiseks;
  3) C-klass – põlevgaaside kustutamiseks;
  4) D-klassi – metallide kustutamiseks;
  5) F-klass – toiduõlide ja -rasvade kustutamiseks.

  (3) Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk on:
  1) majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuses, spordi-, büroo- ja kogunemishoones, tootmis- ja laohoones ning -ruumis – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Korrusel võib olla üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti juhul, kui selle korruse pindala on alla 50 m2;
[RT I, 18.11.2011, 6 – jõust. 21.11.2011]
  2) garaažis – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 25 autokoha kohta;
[RT I, 18.11.2011, 6 – jõust. 21.11.2011]
  3) põlevvedeliku müügikohas ning muus väga tuleohtliku aine või materjali hoiukohas, tootmis- ja laohoones ning -ruumis, kus peale tuleohu on veel plahvatusoht – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 50 m2 kohta, kuid vähemalt üks kustuti igasse ruumi;
  4) ööpäevaringselt valvatavas lahtises parklas – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 50 autokoha kohta;
  5) statsionaarses tanklas – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga tankuri kohta;
[RT I, 18.11.2011, 6 – jõust. 21.11.2011]
  6) kioskis või muus samalaadses müügikohas või teenuse osutamiseks ettenähtud ehitises – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti ehitise kohta;
  7) [Kehtetu – RT I, 29.12.2010, 155 – jõust. 01.07.2011]
  8) [Kehtetu – RT I, 29.12.2010, 155 – jõust. 01.07.2011]
  9) [Kehtetu – RT I, 29.12.2010, 155 – jõust. 01.07.2011]
  10) suurköökides – üks vähemalt 2-liitrine F-klassi tulekustuti.
[RT I 2010, 61, 444 – jõust. 04.09.2010, rakendatakse alates 1.01.2011]

  (4) Loomakasvatushoones määratakse tulekustutite hulk, arvestades kasutatava sööda ja allapanu omadusi vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 kehtestatud nõuetele.

  (5) Tulekustutite vajadus nende objektide osas, mis ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 3, määratakse lähtudes samalaadsele objektile kehtestatud tulekustutite minimaalselt vajalikust hulgast.

  (6) Tulekustutite hulka ruumis, mis on kaitstud automaatse tulekustutussüsteemiga, võib 50% võrra vähendada.

  (7) Tulekustutite hulka ehitises, kus on tuletõrje voolikusüsteem, võib 25% võrra vähendada.

  (8) Objektil või selle osal põlemiskoormusega kuni 100 MJ/m2, võib tulekustutite hulka 50% võrra vähendada. Põlemiskoormust arvestatakse tuletõkkesektsioonide kaupa.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6, 7 ja 8 nimetatud juhtudel võib tulekustutite hulka kokku maksimaalselt vähendada 50% võrra.

§ 6.   Tulekustuti paigutus

  (1) Tulekustuti paigaldatakse vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi ja paigutatakse kohta, kus on objektil viibivatel isikutel võimalik puhkenud tulekahju korral tulekustuti kergesti kätte saada või kus selle kasutamise vajaduse tõenäosus on kõige suurem.

  (2) Tulekustutit võib horisontaal- või kaldasendis hoida liiklusvahendis, kus selle hoidmine vertikaalasendis pole võimalik ja seda ei keela tulekustuti kasutusjuhend.

  (3) Kaks või enam tulekustutit paigaldatakse objektil üldjuhul hajutatult. Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud ehitistes tulekustutite paigaldamisel erinevatele korrustele arvestatakse ka ehitise iga korruse pindalaga.
[RT I, 18.11.2011, 6 – jõust. 21.11.2011]

  (4) Tulekustuti paigaldamisel ehitise seinale arvestatakse järgmiste nõuetega:
  1) tulekustuti ei tohi takistada uste täielikku avamist;
  2) tulekustuti põhi ei või olla põrandast või maapinnast kõrgemal kui 1,5 m;
  3) tulekustuti on nähtav või leitav märgistuse järgi;
  4) paigaldatud tulekustuti ei tohi takistada evakuatsiooniteel inimeste liikumist ja evakueerumist;
  5) tulekustuti asub küttekehast ohutul kaugusel.

  (5) Tuleohutusmärk vastab vastava standardi nõuetele.

§ 7.   Tulekustuti paigutus välis- või muudes eritingimustes

  (1) Väljaspool ehitist asuv tulekustuti paigaldatakse varikatte alla või ilmastikukindlasse kergesti avatavasse kappi.

  (2) Kergesti avatava kapi või varjatult paigaldatud tulekustuti asukoha juurde paigutatakse vastav tuleohutusmärk.

  (3) Rõhu all olev tulekustuti paigutatakse päikesekiirguse otsese mõju eest kaitstud kohta.

X