Töö- ja tuleohutusalased teenused

Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus pakub teenuseid alates lihtsast tuleohutusalasest nõustamisest kuni täieliku tuleohutusalase haldusteenuseni välja. Vali endale sobiv teenus tutvumiseks all asuvast menüüst või küsi lisainfot meie spetsialistidelt.

Korraldame erinevaid tuleohutus- ja tööohutusalaseid koolitusi nii ettevõtetele kui eraisikutele. Koolitusi viiakse läbi klientide juures kohapeal kui ka meie koolituskeskuses. Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Dokumentatsiooni koostamine

Operatiivkaart (koostatakse enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtetes)

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Evakuatsiooni skeemid

Tulekahju korral tegutsemise plaani täitmise kord

Tuleohutuskorraldus

Koolitus- ja vaatluspäevikud

Enesekontrolli tuleohutuse aruanne

Põlevmaterjali ladustamise skeem

Tuletõkkesektsioonide skeem

Koolituste läbiviimine ja korraldamine

Sissejuhatav tuleohutusalane juhendamine

Tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa

Tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniõppus)

Tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus

Tuletöö tegemise koolitus

Põhjamaade tuletööde koolitus (halli kaardi koolitus)

Tuleohutuspaigaldiste kontroll ja hooldus

Tulekustutite kontroll ja hooldus

Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll ja hooldus

Tuletõrjehüdrantide kontroll

Suitsuluukide kontroll

ATS süsteemi hooldus

Tuletõkkeklappide kontroll

Muu

Tuleohutusalane konsultatsioon ja nõustamine

Tuleohutusaudit ja ehituslik ekspertiis

Tuletõkketööd

Korstnapühkimise teenus

Videovalvesüsteemide projekteerimine, ehitamine, hooldamine

Läbipääsusüsteemide projekteerimine, ehitamine, hooldamine

Valvesüsteemide projekteerimine, ehitamine, hooldamine

 

Lisainfo ja tellimine:    info@eokk.ee

Konsultatsioon ja audit

Riskianalüüsi läbiviimine ja dokumenteerimine

Töökeskkonnaspetsialisti teenus (tööohutuse ja töötervishoiu korraldamine organisatsioonis)

Tööohutusjuhendite koostamine

Tööohutusalased juhendamised ja koolitused

Töötajate rahulolu-uuringu läbiviimine

Soome tööturvalisuse koolitus (rohelise kaardi koolitus)

Töökeskkonna – ja tööohutusalaste teenuste sisse ostmine on soodne ja mugav viis viia ettevõtte töökeskkond õigusaktidega vastavusse. Uuringud on näidanud, mida suuremat rahulolu pakub töökeskkond töötajatele, seda rohkem panustab töötaja töö tulemustesse.

Võtke meiega ühendust ja leiame koostöös parimad lahendused Teie ettevõtte töökeskkonna kitsaskohtadele.

Lisainfo ja tellimine:  tooohutus@eokk.ee

Lepingulise haldusteenuse eesmärgiks on tagada kliendi hallatavates hoonetes viibivate isikute ohutus, tulekahjude ning tööõnnetuste ennetamine ja nende võimalike tagajärgede leevendamine.

Teenuse sisu on ohutusalase poliitika rakendamine, vajamineva dokumentatsiooni koostamine, töötajate juhendamine ja  kokkulepitud tegevuste perioodiline teostamine.

 

Levinumad perioodilised lepingujärgsed tegevused:

TULEOHUTUS
1.  Tuleohutusalase enesekontrolli perioodiline teostamine;
2.  Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine;
3.  Tuleohutuspaigaldiste vaatlus, kontroll ja hooldus;
4.  Järelevalve tuleohutuspaigaldistele ettenähtud hooldustoimingute teostatuse üle;
5.  Kliendi esindamine ja nõustamine suhtluses Päästeametiga;
9.  Erinevate tuleohutuskoolituste korraldamine ja läbiviimine.

TÖÖOHUTUS
1.  töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni (ohutusjuhendid, riskianalüüs) korrashoid;
3.  Töökeskkonna sisekontrolli läbiviimine, dokumenteerimine ja tegevuskavade koostamine;
4.  Töötervishoiu ja tööohutuse tõendusmaterjalide koostamine (käskkirjad, korraldused, aktid, protokollid, teatised, kokkulepped, registrid jm);
5.  Töötajate tervisekontrollide korraldamine ja tervisekontrolli aegade haldamine;
6.  Töötajate sissejuhatava, esmase ja täiendava juhendamise läbiviimine;
7.  Võimalike tööõnnetuste uurimine ja õnnetuste raporti või aktide koostamine;
8.  Kliendi esindamine ja nõustamine suhtluses Tööinspektsiooniga.

Lepingu täpne sisu, teostamise sagedus ja hind lepitakse kokku iga kliendiga eraldi lähtuvalt konkreetsest vajadusest ja kehtivatest nõuetest.

Lisainfo ja tellimine:  info@eokk.ee

Riskianalüüsi koostamine

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine

Hädaolukordade lahendamise koolituste ja õppuste läbiviimine

Kriisireguleerimise valdkonna dokumentide väljatöötamine

 

RISKIJUHTIMISE teenuseid on võimalik tellida moodulite kaupa.

Moodul 1
Riskihindamine.( sh äri – ja elutähtsate teenuste toimepidevuse riskide hindamine, riskianalüüsi koostamine)
Alus: EVS –EN 31010:2010; ISO 22313;
Hädaolukorraseadus (HOS); Riigikaitseseadus (RiKS); Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (ThKS)

Moodul 2
Moodul 1 + Riskipõhiste riskikaartide väljatöötamine

Moodul 3
Moodul 1+2+ kas;
– Ettevõtte riskijuhtimise ja kriisireguleerimisvaldkonna  tegevuskavade ja plaanide väljatöötamine
Alus: EVS-ISO 31000:2010; HOS
– või Ettevõtte toimepidevuse tegevuskavade ja plaanide väljatöötamine.
Alus: ISO 22301; HOS, RiKS;
– või Hädaolukorraks valmisoleku ja kriisireguleerimisalaste õppuste korraldamine
Alus: HOS

Moodul 4
Moodul 1+2+3+ Turvakontseptsiooni väljatöötamine ( sh. elutähtsa teenuse osutajate ning ajutiste riigikaitseobjektide taristu).
Alus: HOS; RiKS

Teenuse sihtgrupp: kõik ettevõtted, kes soovivad või on  kohustatud rakendama riskijuhtimist ( kõrgendatud riskiga ettevõtted)  – hädaolukorraseadusest tulenevad elutähtsa teenuse osutajad;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium korraldab järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevust:
1) elektriga varustamine;
2) maagaasiga varustamine;
3) vedelkütusega varustamine;
4) riigitee sõidetavuse tagamine;
5) telefoniteenus;
6) mobiiltelefoniteenus;
7) andmesideteenus;
8) elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine.

Sotsiaalministeerium korraldab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses vältimatu abi toimepidevust.

Eesti Pank korraldab järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevust:
1) makseteenus;
2) sularaharinglus.

Kohaliku omavalitsuse üksus, kelle korraldatavat teenust osutab elutähtsa teenuse osutaja ja kelle territooriumil elab rohkem kui 10 000 elanikku, korraldab oma haldusterritooriumil järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevust:
1) kaugküttega varustamine;
2) kohaliku tee sõidetavuse tagamine;
3) veega varustamine ja kanalisatsioon.

Teenuse hind kujuneb: objekti ja võimalike filiaalide asukohast (ehk transpordikulud), objekti tegevusvaldkonnast (tavariskid või kõrgendatud riskid), olemasolevast dokumentatsioonist ja selle kasutamiskõlblikkusest.

Lisainfo ja tellimine:  info@eokk.ee

Avaliku ürituse ja muude kogunemisürituste (laadad, suvepäevad, kontserdid, etendused, spordivõistlused) korralduse turva ja ohutusalane konsultatsioon ja planeerimine,

Turvaplaanide koostamine ja kooskõlastamine asjaomaste ametiasutustega.

Turvaplaani koostamise käigus hinnatakse ka ettenähtud evakuatsiooni ja tuleohutuse nõudeid.

Võimalik tellida ürituse toimumise ajaks ohutusalane järelevalveteenus.

Lisainfo ja tellimine: info@eokk.ee

Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus korraldab erinevaid tuleohutus-, evakueerimis-, töötervishoiu – ja tööohutusalaseid- ning esmaabi väljaõppe koolitusi nii ettevõtetele kui eraisikutele. Koolitusi viiakse läbi klientide juures kohapeal kui ka meie koolituskeskuses. Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Tuleohutuse tagamine peab algama juba projekteerimise faasis, mis lõppeb vajalike lubade väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt.

X